Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme prezantoi raportin e punës për 2017-në

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme prezantoi raportin e punës për 2017-në

Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme edhe gjatë vitit  2017 është përballur me  ngarkesë të madhe me lëndë dhe  me një mori problemesh që e kanë vështirësuar punën në këtë gjykatë.

Kështu thuhet në raportin e Gjykatës. Në fillim të vitit 2017, kanë mbetur pa u krye nga vitet paraprake  20828 në shkallën e parë dhe 769 në shkallën e  dytë, gjithsej 21597 lëndë të gjitha natyrave.

Prej 3 janar 2017 e deri 15 dhjetor 2017, janë pranuar edhe 1161 në shkallën e parë dhe 719 në shkallën e dytë  lëndë të reja, gjithsej 1880 lëndë.

Gjatë kësaj periudhe 03 janar 2017-15 dhjetor 2017 janë zgjidhur 2070 në shkallën e parë dhe 395 në shkallën e dytë.

Më 15 dhjetor 2017 kanë mbetur të pakryera edhe 19921 në shkallën e parë dhe  1091 në shkallën e dytë, gjithsej të pa kryera 21012 lëndë në të dy shkallët.

Duhet theksuar se mesatarja e ngarkesës me lëndë për një gjyqtar në Dhomën e posaçme me datë 15 dhjetor 2017 është si vijon: shkalla e parë: 1328 lëndë; shkalla e dytë: 218 lëndë.

Në raport thuhet se gjykata në dy vitet e fundit të punës i ka 20 gjyqtarë, aq sa lejon ligji aktual i Dhomës së Posaçme, mirëpo  siç thuhet nuk është numri i mjaftuar i gjyqtarëve për ta përballuar këtë ngarkesë kaq të madhe të lëndëve.

“Gjykata që nga fillimi, e posaçërisht pas kompletimit të gjyqtarëve vendor ka ndjerë mungesën edhe të këshilltarëve ligjor, të përkthyesve dhe të sekretareve juridike, gjegjësisht zyrtarëve ligjor. Përkatësisht  13 gjyqtarët vendor  aktualisht  nuk kanë mbështetje profesionale nga këshilltarët e lartë ligjor, ngase vetëm dy aktualisht janë në shërbim dhe me këta dy  këshilltarë ligjor assesi nuk mund të mbulohet puna e 13 gjyqtarëve vendor”.

“Do theksuar se katër pozitat e 4 këshilltarëve  ligjor vendor që i kishte DHPGJS-ja  të plotësuara po bëhen më tepër se dy vite e gjysmë dhe  ende këto pozitat  nuk janë plotësuar. Gjithashtu edhe pozita e një zëdhënësi të Gjykatës  dhe e një sekretare juridike e paraparë me organogramin të aprovuar nga KGJK-ja, nuk janë plotësuar përkundër disa kërkesave të bëra në adresë të Gjykatës Supreme, e cila tashmë e ka përgjegjësinë për zbatimin e  procedurave të rekrutimit të stafit vendor edhe për DHPGJS-në”, thuhet në raport.

Më tej theksohet se DHPGJS-ja  ka nevojë që në vitin 2018 por edhe në vitet vijuese të mbështetet si në aspektin kadrovik ashtu edhe në aspektin material- financiar, por gjithashtu ka nevojë t’i sigurohet hapësirë e mjaftueshme për punë normale të stafit ekzistues dhe të atij që pritet që do të vijë.

“Në planin legjislativ duhet të ndryshohet me procedurë urgjente Ligji i Dhomës së Posaçme. Është urgjente  të ndryshohen shumë dispozita të këtij ligji që kanë të bëjnë me organizimin e gjykatës dhe përbërjen e Kolegjeve përfshirë edhe nenin 3.1 të Ligjit për Dhomën e Posaçme e cila flet për përbërjen dhe organizimin e DHPGJS-së, për qëllime të krijimit të bazës ligjore për rritjen e numrit të gjyqtarëve. Kjo dispozitë e kufizon numrin e gjyqtarëve të DHPGJS-së në vetëm 20”, thuhet në raport.

“Gjithashtu duhet të lejohen pozita të reja për DHPGJS-në me ligjin për buxhetin për bashkëpunëtorët profesional, për përkthyes, dhe për  zyrtar ligjor, në mënyrë që të përkrahet  puna e gjyqtarëve, me sistemin një bashkëpunëtorë profesional për një gjyqtar dhe nga një zyrtar ligjor (sekretare juridike) për çdo gjyqtar vendor. Kjo rritje e stafit do të  mundëson që të rritet efikasiteti i punës së gjyqtarëve  në zgjidhjen e numrit më të madhe të lëndëve, i cili do të ketë hapësirë më të madhe të merret me punën profesionale në lëndë e jo ti përkushtohet edhe punës administrative dhe teknike siç po ndodh tani”.